Identiteit

Indentiteit van onze school

Sinds 1 augustus 2005 maakt onze Daniëlschool deel uit van vereniging Educatis. 'De grondslag van de vereniging is Gods Woord, zoals daarvan belijdenis gedaan wordt in de artikelen 2 t/m 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. De vereniging onderschrijft geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld in de Nationale Synode gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619. Zij belijdt mitsdien het absolute gezag van Gods Woord over alle terreinen van het leven en derhalve mede over de opvoeding en het onderwijs van de kinderen'.

Voor onderwerpen op plaatselijk niveau zoals onze identiteit is een lokale identiteits commissie (LIC) ingesteld met als specifieke taak de identiteit in de school te bewaken.

De Daniëlschool is oorspronkelijk opgericht vanuit de Nederlands Hervormde buitengewone wijkgemeente Ichthuskerk te Soest, de Christelijke Gereformeerde Kerk te Soest en de Gereformeerde Gemeente te Soest. Thans wordt de school gesteund door vier plaatselijke kerkgenootschappen: 
  • Christelijke Gereformeerde Kerk te Soest;
  • Gereformeerde Gemeente te Soest;
  • Hersteld Hervormde Kerk te Soest;
  • Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard te Soest.
De school wordt bezocht door kinderen van wie de ouders lid zijn van één van deze vier kerken. Daarnaast vervult de school in bescheiden mate een streekfunctie voor kinderen van ouders met een vergelijkbare kerkelijke achtergrond. Er is tot slot binnen de school enige ruimte voor kinderen van ouders die lid zijn van een ander kerkgenootschap en aangeven in leer en leven van harte in te stemmen met de uitgangspunten van ons reformatorisch onderwijs, zulks naar oordeel van de lokale identiteitscommissie. en verder uitgewerkt in onze schoolgids.
 

Weekopening

Elke maandagmorgen hebben we met de hele school een weekopening in het speellokaal. Tijdens de weekopening behandelen we een jaarthema. Dit jaar (2019-2020) willen we nadenken over de "Ik Ben Woorden" van de Heere Jezus. Ik ben de Goede Herder, Ik ben Het Brood des Levens, Ik ben de Opstanding etc. Elke vrijdagmiddag van 14.45 uur tot 15.15 uur zitten we opnieuw met alle kinderen in het speellokaal om de week af te sluiten. Er wordt door een juf of meester een verhaal verteld, we zingen een aantal psalmen en sluiten af met gebed.

Zoals gezegd, staan in het schooljaar de "Ik Ben woorden" van de Heere Jezus centraal.

In de afgelopen jaren hebben de volgende thema's centraal gestaan:
- de vruchten van de Heilige Geest
- kleuren in de bijbel
- stenen in de bijbel
- de tien geboden
etc.